واحد نمونه صنعتی 99
تائیدیه توانیر
واحد نمونه صنعتی سال ۹۹
پروانه-بهره-برداری
رتبه ۵ نیرو
رتبه توانیر
وندور وزارت نفت
گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی
گوهینامه ثبت اختراع
گواهی ثبت اختراع -پایه پرچم دوار
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
واحد نمونه صنعتی استان اراک، سال۹۸
HSE-MS
ISO9001:2008
ISO10002:2004
لوح تقدیر
previous arrow
next arrow
واحد نمونه صنعتی سال 99
واحد نمونه صنعتی سال ۹۹
پروانه-بهره-برداری
پروانه-بهره-برداری
رتبه 5 نیرو
رتبه ۵ نیرو
رتبه توانیر
رتبه توانیر
وندور وزارت نفت
وندور وزارت نفت
گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی
گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی
گوهینامه ثبت اختراع
گوهینامه ثبت اختراع
گواهی ثبت اختراع -پایه پرچم دوار
گواهی ثبت اختراع -پایه پرچم دوار
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
گواهینامه عضویت
واحد نمونه صنعتی استان اراک، سال98
واحد نمونه صنعتی استان اراک، سال۹۸
HSE-MS
HSE-MS
ISO9001:2008
ISO9001:2008
ISO10002:2004
ISO10002:2004
لوح تقدیر
لوح تقدیر
previous arrow
next arrow