دكلهاي انتقال نيرو را از نظر سازه ايي مي توان به دو گروه دكلهاي مشبك ( Lattice ) و دكلهاي تلسكوپي ( Mono pole ) تقسيم نمود . كه آنها نيز به شرايط قرار گيري در مسير خط به دليل پستي و بلندي ها و زاويه قرار گيري به دو دسته تقسيم مي شود كه شامل دكلهاي آويزي ( Suspension Tower ) كه بيشتر در مسير عبوري و مستقيم مي باشند و دكلهاي زاويه ( Tension Tower ) كه در مسير زاويه دار مي باشند ، كه اين دكلها به لحاظ بار گذاري نسبت به دكلهاي آويزي سنگين تر هستند .

مشخصات فنی برج انتقال نیرو

دكلهاي انتقال نيرو بدليل نگهداشتن هادي هاي برق در فاصله معيني از زمين مي بايست محاسبات و تحليل هاي متعددي جهت بارگذاري و نيروهاي مكانيكي وارده در بدترين شرايط محيطي و جوي را دارا باشند كه از اين رو متريال استفاده شده در ساخت آنها اغلب از آهن هاي ST.37 و ST.44 و ST.52 مي باشد و جهت اتصال اعضا از پيچ و مهره هاي گريد بالا و مقاوم استفاده مي گردد و با توجه به تعداد اعضاي اين سازه ها و هزينه بالاي ساخت و اجرا و نصب آنها ، جهت جلوگيري از خوردگي و زنگ زدگي تمامي اجزاي آن گالوانيزه گرم مي شوند .